Poradenstvo a služby v oblasti životného prostredia

Nechajte starosti ohľadom životného prostredia na nás a venujte sa naplno svojmu podnikaniu.

Našou špecializáciou je komplexné poradenstvo, konzultácie a audit v oblasti životného prostredia, priemyselnej ekológii a environmentálnych služieb v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia, vôd a poradenstva ADR.

Poskytneme Vám komplexný environmentálny servis od spracovania potrebnej dokumentácie, cez pravidelné vedenie evidencie, výkon kontrol a auditu až po návrhy nápravných a optimalizačných opatrení. 


  • Environmentálny outsourcing

Oblasti poskytovania environmentálneho outsourcingu: odpadové hospodárstvo, obalové hospodárstvo, ochrana vôd, ochrana ovzdušia a poradenstvo ADR. Environmentálny outsourcing poskytujeme či už samostatne pre každú oblasť alebo komplexne všetky oblasti.

  • Odpadové hospodárstvo

Zabezpečíme Vám plnenie zákonných povinností v oblasti odpadového hospodárstva a obalov ako napr.:
 - zaradenie odpadov v zmysle katalógu odpadov,
 - vypracovanie havarijného plánu pre odpadové hospodárstvo ,
 - vedenie evidencie odpadu v evidenčnom liste odpadu a podávanie ohlásení na príslušné orgány štátnej správy,
 - kontroly a návrh opatrení pre zlepšenie organizácie odpadového hospodárstva firmy,
 - metodický legislatívny dohľad nad činnosťami v odpadovom hospodárstve firmy,
 - zavedenie postupu plnenia povinností a prípravy podkladov pre výrobcu vyhradeného výrobku .

  • Ochrana ovzdušia

Poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia od výpočtu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, cez vypĺňanie tlačív NEIS, po vypracovanie žiadostí o súhlas, dokumentácie a hlásení podľa zákona o ovzduší, zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch.

  • Vodné hospodárstvo

Zabezpečíme Vám plnenie zákonných povinností v oblasti vodného hospodárstva ako napr.:
 - audit plnenia legislatívnych požiadaviek pre oblasť vodného hospodárstva,
 - poradenstvo v oblasti zavedenia legislatívy vodného hospodárstva vo firme,
 - vypracovanie a zabezpečenie schválenia Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia.

  • Environmentálny audit

Posúdime environmentálny stav vašej spoločnosti vo vzťahu k dodržiavaniu aktuálnej legislatívy v oblasti životného prostredia a navrhneme nápravné opatrenia na jeho zlepšenie. Ide o audit súladu organizácie so zákonnými požiadavkami v oblasti ochrany životného prostredia, porovnanie všetkých aktivít organizácie s environmentálnou legislatívou platnou v Slovenskej republiky a kontrola rozhodnutí orgánov štátnej správy vydanými pre organizáciu.

  • Poradenstvo ADR

Výkon funkcie bezpečnostného poradcu ADR. Povinnosť vymenovať bezpečnostného poradcu ADR – preprava nebezpečných vecí cestnou prepravou je uvedená v zákone 56/2012 Z. z. o cestnej preprave v §36 odsek 1 - Odosielateľ, dopravca, príjemca a ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú povinní písomne vymenovať jedného alebo niekoľkých bezpečnostných poradcov a uložiť im v súlade s požiadavkami dohody ADR konkrétne úlohy, ktoré majú pri preprave nebezpečných vecí zabezpečovať. Bezpečnostným poradcom môže byť len ten, kto spĺňa požiadavky dohody ADR a má osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí (ďalej len „osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu“) vydané dopravným správnym orgánom na základe školenia a skúšky, ktorých obsah upravuje dohoda ADR.
Povinnosti bezpečnostného poradcu v súvislosti s prepravou nebezpečných vecí upravuje dohoda ADR.


Orientačná cena závisí od rozsahu poskytovaných služieb.